• Facebook Devitka Brno

Vzdělávací program

Plán vzdělávání na rok 2013 – 2014

ZÁŘÍ
„seznamujeme se se školkou a s kamarády“

 • pravidla naší miniškolky, sebeobslužné činnosti
 • zvykáme si na odloučení, zapojení se do kolektivu
 •  učíme se jména kamarádů (např.: Kdo dnes přišel mezi nás…,Pavučina, posíláme balonek atd.)
 • hry pro rozvoj komunikačních dovedností (např.: Hastrman) – skupinové hry (Ježci, Medvěd apod.)
 • tematická hudebně-pohybová činnost (Měla babka, Foukej, foukej větříčku)
 • tvořivá činnost – dary podzimu – hroznové víno (otiskování korkovou zátkou), ovoce (trhání a lepení papíru)
 • grafomotorická cvičení (kruh)
 • pracovní listy s podzimní tematikou
 • pobyt na zahradě
 • všímáme si změn v přírodě

ŘÍJEN
„podzim v přírodě“

 • rozvíjíme sociální dovednosti (přátelské chování, umět se podělit, ustoupit atd.)
 • koordinace těla – překážková dráha (skoky snožmo, chůze/běh mezi kužely, tunel, skluzavka, trampolína)
 • cvičíme s padákem (Foukej, foukej)
 • umíme pojmenovat počasí
 • rytmizace básniček – využití celého těla (Medvídek šel do školy, Ťuká, ťuká deštík, Žába skáče po blátě)
 • hudebně-pohybová činnost propojena s tématy výtvarné výchovy (Kdo to dupe v lese, Letí, letí)
 • tvořivá činnost – práce s přírodninami – ježci (lepíme jehličí jako bodliny), jabloně (otiskování rozkrojených jablíček), drak (vodové barvy)
 • pobyt na zahradě – sbíráme ořechy, šípky, barevné listí, povídáme si o podzimu

 

LISTOPAD
„chystáme se na zimu“

 • - rozvíjíme aktivní naslouchání druhému
 • - odstraňujeme agresivitu
 • - relaxační činnost
 • - cvičíme na zpevnění těla a upevnění rovnováhy (např.: Bedla, Panáček, Kašpárek)
 • - poznáváme barvy (Čáp ztratil čepičku, Vaříme fazolky)
 • - povídáme si o nadcházející zimě, jak se na ni připravují zvířátka, rostliny, lidé…
 • - svátek sv. Martina – povídání, tematická výtvarná a hudební činnost
 • - tvořivá činnost – kůň pro svatého Martina (malujeme štětcem a vodovými barvami), barevné deštníky (technika klovatiny a křídy), paleta z přírodnin
 • - hudební činnost – zpíváme s doprovodem klavíru (Já mám koně)
 • - rozvíjíme jemnou motoriku – puzzle, dřevěné a pěnové skládanky

PROSINEC
„vánoční čas“

 • - upevňujeme správné komunikační a společenské návyky (umíme pěkně poděkovat, poprosit, usmíváme se na sebe, přejeme si dobrý den, dobrou chuť apod.
 • - povídáme si o tradicích – vánoční svátky (sv. Mikuláš), zvyky apod.
 • - rozvíjíme schopnost samostatného vyprávění, sdílení zážitků
 • - skupinové hry
 • -hry rozvíjející orientaci v prostoru (např.: schované balonky)
 • - hudebně-pohybová činnost – zpíváme s využitím Orffových nástrojů (Bude zima, Na Vánoce…)
 • - tvořivá činnost – společně vyrábíme betlém (lepíme textilie, vatu atd.)
 • - grafomotorika (kruh, čára) – tematické pracovní listy
 • - pobyt venku – sypeme ptáčkům zrní, procházky po okolí
 • - nácvik na vánoční besídku
 • - akce: vánoční dílny

LEDEN
„zima je príma“

 • - umíme si hrát společně, oslovujeme se jménem, chováme se k sobě hezky, pomáháme si, sklízíme po sobě hračky
 • - koordinace horních a dolních končetin – cvičíme s využitím pomůcek (overbally, plyšové zvířátka, kruhy)
 • - hudebně-pohybové hry – reakce na ticho x zvuk, pochodujeme podle rytmu
 • - tvořivá činnost – sněhuláci, meluzína, vločky (práce s papírem – trhání, lepení, natáčení, stříhání)
 • - skupinová činnost v prostoru – podporujeme tvořivost a fantazii (skládáme obrazce z víček od PET lahví)
 • - pohybové hry ve třídě – všímáme si a využíváme možností těla (honíme se, podlézáme, přelézáme, přeskakujeme apod.)
 • - pobyt venku – sáňkujeme, stavíme sněhuláky

ÚNOR
„společně se smějeme, radujeme, tancujeme“

 • - vyjadřujeme naše pocity – verbálně i neverbálně (mimika)
 • - umíme sdělit, co potřebujeme, chceme, všímáme si toho, co potřebují kamarádi
 • - čteme krátké pohádky se zimní tematikou (např.: O ztracené rukavičce)
 • - učíme se držet rovnováhu – stoj na jedné noze, chůze po vyznačené linii, chůze po vyznačených bodech
 • - skupinové hry s říkankami (Medvěd, Zajíček, Kopřiva)
 • - únor – čas maškarních plesů – povídáme si o tom, co se na plese dělá, kdo už na maškarním plese byl atd., umíme i naslouchat povídání kamarádů
 • - tvořivá činnost – karnevalové masky a kostýmy (využití krepového papíru, textilií, netradičních dekoračních ozdob)
 • - společné maškarní veselí – tancujeme, soutěžíme v netradičních disciplínách atd.

BŘEZEN
„probouzí se jaro“

 • - rozeznáváme mezi pěkným a škaredým chováním
 • - povídáme si o dobrých a špatných vlastnostech (líný/pilný, lakomý/přející atd.)
 • - čteme společně pohádky – rozumíme jejich obsahu, zkoušíme je společně převyprávět
 • - učíme se trpělivosti – doděláme činnost, kterou jsme si vybrali, domalujeme obrázek apod.
 • - psychomotorické aktivity – stavíme komín z kostek, přiřazujeme stejné tvary na sebe
 • - umíme napodobit jednoduché cviky – koordinace končetin
 • - tvořivá činnost – využíváme svého těla – otiskujeme ruce, nohy (práce s prstovými barvami a velkou plochou papíru/látky)
 • - hudebně-pohybová činnost – písničky a básničky s jarní tematikou
 • - kalendář na záznam počasí

DUBEN
„svět zvířat“

 • - poslech čtených a vyprávěných příběhů – zvířata (knížka Hrajeme si se zvířátky)
 • - podporujeme u dětí zájem o knížky – nemačkáme je, netrháme, neházíme s nimi
 • - poznáváme svět zvířat – domácí zvířata a jejich mláďata
 • - pohybové hry s využitím kartiček pexesa (hledáme schované dvojice zvířátek)
 • - hry s námětem zvířátek
 • - hry na procvičování sluchu – námět zvířátka
 • - využití padáku – čarování dětí do zvířátek
 • - hudební výchova – zpíváme s doprovodem klavíru (Krávy, krávy)
 • - vycházky – pozorujeme zvířátka v přírodě

KVĚTEN
„májové sluníčko“

 • - pěstujeme v dětech schopnost dělat radost druhým (obrázek pro maminku)
 • - psychomotorické hry a činnosti
 • - aktivity podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • - tvořivá činnost – vyrábíme z netradičních materiálů (využití PET lahví, přepravek vajíčka, papírových tácků apod.)
 • - vyrábíme dárek pro maminku
 • - grafomotorika (kruh, čára, spojnice dvou bodů) – tematické pracovní listy
 • - cvičíme s využitím nářadí
 • - hudební činnost – básničky a písničky pro maminku (např.: Mámo má)
 • - hudebně-pohybová činnost – jednoduchá taneční choreografie – podporujeme u dětí schopnost zapamatovat si kroky, pohyb (např.: Slunce v zlatém kočáře)

ČERVEN
„těšíme se na prázdniny“, „pozor červená“

 • - vzpomínáme na celý rok, co jsme spolu prožili, co jsme se naučili
 • - povídáme si o tom, jak je dobré mít kamarády
 • - chystáme se na léto, dovolenou – upevňujeme u dětí povědomí o bezpečném chování ve městě/přírodě/na vesnici
 • - povídáme si o dopravě (značky, semafor, dopravní prostředky)
 • - hry s námětem dopravy (např.: Na naší ulici, Pozor červená)
 • - tvořivá činnost – semafor, auta /práce s barevným papírem – lepíme)
 • - hudební činnost – zpíváme s rytmickým doprovodem ozvučných dřívek – téma doprava (Tú, tú, tú)
 • - společně slavíme svátek dětí
 • - připravujeme vystoupení pro rodiče – ukázka hudebně-pohybových čiností