• Facebook Devitka Brno

Provozní řád miniškolky

Údaje o zařízení

Miniškolka Devítka, Údolní 5, Brno, 602 00

info@devitkabrno.cz

Provozní doba: pondělí až čtvrtek  8:30 – 15:30 hod., pátek 8:30-12:30hod.

 

Provozní řád

 • do miniškolky přijímáme děti od 1,5 let
 • zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity
 • předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška s potvrzením o řádném očkování, zaplacení kurzovného a také podepsání tohoto formuláře
 • do jedné třídy jsou zařazovány děti různého věku

 

Předávání dětí

Rodiče jsou povinni předat osobně dítě od 8:30 – 9:00 hodin nebo dle dohody v jiném čase.

Lektorky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají.

Lektorky jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na konci tohoto dokumentu, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí lektor předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.

Pokud zákonný zástupce neuhradí kurzovné ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady, můžeme rozhodnout o ukončení docházky.

Do školičky jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný-dráždivý kašel, průjmy, zvracení, atd…).

Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte lektorce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne ve školičce, lektorka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. Je to v zájmu a pro bezpečnost všech dětí naší školičky.

Stane-li se úraz ve školičce, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákon. zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.

Děti se mohou zúčastnit zájmové činnosti, která probíhá nad rámec běžné výchovné činnosti -samozřejmě po dohodě s rodiči.

 

Omlouvání dětí a nahrazování za řádně omluvené zmeškané dny 

Omlouvání dětí nejpozději do 20 hodin předchozího dne na telefonním čísle: +420776141060.

Veškeré ostatní náhrady, omluvy řešíme individuálně se snahou vyjít vám maximálně vstříc.

 

Rodiče mají právo

 • Kdykoli přivést nebo vyzvednout své dítě ze školičky (po dohodě).
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školičky.
 • Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.
 • Možnost pověřit lektora, aby předávala jejich dítě písemně pověřeným osobám.
 • Možnost projevit svá přání, nápady, připomínky.

 

Rodiče mají povinnost

 • Při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte (zdravotní pojišťovna a telefonní spojení na rodiče či jiného zákon.  zástupce). Veškeré změny je nutné hlásit při příchodu a sepsat je písemně s lektorem.
 • Odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí ve školičce i při pohybu venku (pro pobyt ve školičce doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla, doporučujeme zástěrku na výtvarnou činnost, další po dohodě).
 • Nesou odpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do školičky.
 • Předat lektorce řádně označené pití a svačinu v krabičce.
 • Předat osobní věci řádně označené a uložit do přiděleného boxu.
 • Omlouvat nepřítomnost dítěte.
 • Hradit úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu a to dle předchozí domluvy buď hotově či bezhotovostně.
 • Nahlásit změny v adrese,  telefonu apod.
 • Onemocní-li dítě během dne, urychleně si jej vyzvednout a zařídit lékařské ošetření.
 • Předávat vlastní dítě výhradně lektorce – neposílat samotné.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby RCPV, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.

 

 

Kontakty

Omluvy SMS : Jméno dítěte + den omluvy na telefonní číslo: +420776141060

 

Zodpovědné osoby na vyzvedávání dítěte:

 

Jméno dítěte…………………………………………narození……………………………………

 

Jméno a příjmení,bydliště, RČ a telefonní kontakt:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Práva, povinnosti a podmínky Klubíku devítka jsem četl(a) a souhlasím s nimi.Tímto dávám souhlas k publikaci fotek pro účely Devítky (např.na internetu, v prostorách Devítky).

Tímto dávám souhlas k publikaci fotek pro účely Devítky (např.na internetu, v prostorách Devítky).

Datum a podpis rodiče (zákon. zástupce)


DEVÍTKA BRNO, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek, pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro cílení reklamy. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close